top of page

תקנון

הערות כלליות:

 • חלק משיטות העבודה בקורס מבוססות על ידע בסיסי במחשב

 • אין הכרח בידע מקדים בתוכנת אוטוקאד.

 • הקורס מיועד למעצבים ולמעצבות כאחד.

 • ההשתתפות בקורס והרכישה באתר מוגבלות לגיל 18 ומעלה.

 • תקנון הקורס מפורט בהמשך. תשלום דמי הקורס מהווה אישור התקנון והסכמה לתנאיו.

תקנון הקורס ותנאי רכישה וביטול:

הכללים להלן הינם תנאי ההסכם בין מנהלת ומדריכת הקורס "הום סטיילר עם עדי" , עדי בן- נון שטיין (להלן: “מנהלת הקורס”) ובין משתתפי/ות הקורס (להלן: “משתתפ/ת”). 

 1.  הקורס מורכב משיעורים מוקלטים וממפגשים און-ליין (בתוכנית המאסטר בלבד) (להלן: “זום לייב”).

 2.  השיעורים המוקלטים ייפתחו לצפיה מהיום הראשון לפתיחת הקורס,ומאותו רגע יהיו זמינים לצפיה לכל משתתפ/ת ללא הגבלת זמן.

 3.  מפגשי הזום לייב יתקיימו בין השעה 10.00 ל-11.00 בכל אחד מהתאריכים הנקובים בדף הנחיתה של הקורס, באמצעות אפליקציית Teams. במידה שכתוצאה מכוח בלתי צפוי לא ניתן יהיה לקיים את המפגשים באמצעות “Teams” – יחודשו המפגשים באמצעות אפליקציה/מדיה אחרת בהקדם האפשרי.

 4.  מועדי הקורס נתונים להחלטתה של מנהלת הקורס. ייתכנו שינויים למועדי הקורס ושעותיו בשל אילוצים חיצוניים או טכניים.

 5. למנהלת הקורס שמורה הזכות להפסיק את פעילותו/ה של משתתפ/ת בשל התנהגות בלתי הולמת ו/או הפרת כללי הקורס ו/או מכל סיבה שמונעת את התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק למשתתפ/ת החזר כספי כלשהו, ותמנע ממנו/ה הגישה לאתר הקורס.

 6. מנהלת הקורס רשאית לבטל את הקורס בכל שלב שהוא, לפני תחילת הקורס או לאחר תחילתו, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה הודעה תימסר בכתב לכל משתתפ/ת ויינתן החזר כספי מלא של התשלומים שכבר בוצעו לכל משתתפ/ת וכן תבוטל גביית יתרת התשלומים באשראי. זיכוי המשתתפ/ת במלוא הסכום יוסדר לכל היותר תוך 14 יום ממועד ההודעה על ביטול הקורס.

 7. תנאי ביטול רישום לקורס:

 • על ביטול בהודעה בכתב עד 14 ימים טרם מועד פתיחת הקורס – יחולו דמי ביטול של 5% מהסכום 

 • על ביטול בהודעה בכתב מ-13 ימים ועד 7 ימים טרם מועד פתיחת הקורס – יחולו דמי ביטול של 50% מהסכום

 • על ביטול בהודעה בכתב 6 ימים ומטה ממועד פתיחת הקורס – יחולו דמי ביטול של 100% מהסכום

 • כל הודעת ביטול שלא נעשתה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני, לא תחשב הודעת ביטול ולא תזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי. לעניין זה – כתובת הדוא”ל של מנהלת הקורס הינה: as.adistein@gmail.com

 • זיכוי המשתתפ/ת בחלק היחסי של הסכום על פי התנאים לעיל – יוסדר לכל היותר תוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על ביטול הרישום. 

 9. ביטול הרישום לקורס מצד משתתפ/ת לאחר תחילת הקורס, מכל סיבה שהיא, לא תזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי.

 10. היעדרות משיעורי הזום לייב או מחלקם – מכל סיבה שהיא – לא תזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי.

 11. קושי או מכשול טכני אצל המשתתפ/ת, שבגינו המשתתפ/ת לא יכול/ה לצפות בשיעורים המוקלטים – לא יזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי.

 12. משתתפ/ת שמנוע/ה מלהשתתף באחד ממפגשי הזום לייב או בחלק ממפגש – י/תוכל להשלים את המפגש שהוחסר במחזור הקורס הבא, בתיאום עם מנהלת הקורס ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

 13. הקורס יועבר בהנחיית מנהלת הקורס ו/או צוות הדרכה מטעמה.

 14. הודעות ועדכונים בנוגע לתכני הקורס ולמועדי המפגשים יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או  באפליקציית וואטסאפ.

 15. במקרה של ביטול רישום, לא יועברו למשתתפ/ת שום חומרים ו/או תכנים נוספים, והוא/היא יוסר/תוסר מאתר הקורס,  ומרשימת הדיוור ללא הודעה מוקדמת.

 17. למנהלת הקורס קניין רוחני וזכויות יוצרים על כל חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים כוללות כל תוכן אשר מועבר על ידי מנהלת הקורס ו/או מטעמה, לרבות: מצגות הקורס, תכני הקורס, סיורי הקורס, מבנה הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים וכן כל חומר ממותג, לרבות רעיונות ונהלים הקשורים בהוצאת הקורס לפועל.

 18. מנהלת הקורס רשאית להשתמש בהקלטות המפגשים כראות עיניה, לכל מטרה שהיא, ובלבד שתשמור על פרטיותן של המשתתפות ו/או תקבל את הסכמתן לפרסום פרטיהן.

 19. אין לצלם, להקליט או להסריט בצורה מלאה או חלקית – אף אחד מרכיבי הקורס המפורטים בסעיף 17 ללא  קבלת הסכמה מראש ובכתב של מנהלת הקורס, גם לא למטרות שימוש אישי.

 20. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, לפרסם, להעביר לצד שלישי או להציג בפומבי, בצורה מלאה או חלקית – אף אחד מרכיבי הקורס המפורטים בסעיף 17 ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של מנהלת הקורס.

 21. אין להפיץ, להקליט, לצלם, להעביר או לחשוף לצד שלישי – באופן פרטי או בפומבי – שום תוכן מתוך קבוצת הוואטסאפ של הקורס, לרבות שמות המשתתפים/ות, תכתובות ותמונות.

 26. עבור משתתפת קורס מאסטר בלבד- כל משתתפת זכאית ל-3 פגישות “זום” אישית בת 45 דקות עם מנהלת הקורס. ניתן לממש את הפגישה עד 4 חודשים מיום סיום הקורס. הפגישה מיועדת לייעוץ מקצועי בלבד, הקשור בתכני הקורס או בתכנים מקבילים מתוך פרויקטים אישיים של המעצבת.

 27. הקלטות של מפגשי זום לייב יהיו זמינות לצפיה עד חודש ממועד סיום הקורס ולאחר מכן יימחקו.

 28. מנהלת הקורס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בתכני הקורס או חומריו הנלווים. האמור בקורס או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מומחה. כל מידע מקצועי שיועבר בקורס  ו/או בקבוצת הוואטסאפ – מבוסס על נסיונה של מנהלת הקורס ואינו מהווה תחליף לחוות דעת מומחה בתחום הרלוונטי. האחריות על השימוש במידע שנמצא בתכני הקורס או בקבוצת הוואטסאפ הוא על המשתמש/ת בלבד.

29. מנהלת הקורס אינה אחראית על טיב התוכנה או כשלים בה, אם יופיעו.

30. תשלום דמי הקורס מהווה הסכמה לכל הכללים והתנאים לעיל.

31. ט.ל.ח

bottom of page